Genel satış koşulları Gutenberg grafische makineleri BV Hollanda

Tanımlar

'Alıcı, satıcı tarafından mal satışı ve/veya hizmet sunumu için satıcıyla sözleşme yapan kişi anlamına gelir.

'Satıcı' demek Gutenberg grafik makineleri BV

'Yazı', e-posta, mektup ve karşılaştırılabilir iletişim araçlarını içerir

'Sözleşme', alıcı ve satıcı arasında bu koşullara uygun olarak oluşturulan yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma anlamına gelir.

'Performans', sözleşmeye uygun olarak malların teslimi veya hizmetlerin ve/veya işin tamamlanması anlamına gelir.

'Mallar', sözleşme kapsamında satılacak mallar anlamına gelir. 'Hizmetler/iş' sözleşme kapsamında sağlanacak hizmetler anlamına gelir.

uygulanabilirlik

Bu Hüküm ve Koşullar, taraflar aksini açıkça kabul etmedikçe, Satıcı ile yapılan tüm teklifler ve sözleşmeler için geçerlidir.

Teklifler

Aksi yazılı olarak açıkça kararlaştırılmadıkça, Satıcı tarafından yapılan tüm teklifler taahhütlü ve bağlayıcı değildir. Teklifler, aksi kararlaştırılmadıkça, çıktıktan sonra 8 (sekiz) gün boyunca geçerlidir.

Satıcı tarafından sağlanan broşürler, resimler, çizimler, boyut veya ağırlık özellikleri vb. satıcıyı hiçbir şekilde bağlamaz veya taahhüt etmez. Taraflar aksini yazılı olarak açıkça kabul etmedikçe, yalnızca sunulanlar hakkında genel bir izlenim vermeyi amaçladıkları için.

Çözüm

Bir satış/satın alma sözleşmesi ancak yazılı olarak yapılmışsa bağlayıcıdır. Sözleşme, hem Satıcı hem de Alıcı tarafından imzalanır imzalanmaz veya Alıcı, Satıcıdan siparişinin onayını alır almaz yazılı olarak tamamlanmış sayılır. Alıcı, satıcı tarafından gönderildikten sonraki 24 saat içinde yazılı olarak itiraz etmedikçe, satış/satın alma sözleşmesi veya sipariş onayı tamamen doğru ve eksiksiz olarak kabul edilir.

Satıcı, orijinal sözleşmeye sonradan yapılacak sözlü ve/veya yazılı eklemeler/değişiklikler yapmakla yükümlü değildir.

Alıcı satıcı tarafından henüz bilinmiyorsa, alıcı, alıcının ödeme gücünün yeterliliği ve yeterliliği hakkında elde edilen bilgilere tabidir.

Satıcı, gerekli ve/veya uygun gördüğü takdirde, sözleşmenin doğru ve zamanında ifası için üçüncü şahısları görevlendirme hakkına sahiptir. Satıcı, acil bir işlem gerekmedikçe, bu tür konularda önceden Alıcıya danışmalıdır. Satıcı, katılımın gerekliliği nedeniyle Satıcı suçlanmadıkça veya sözleşme bu tür bir katılım olmaksızın doğru ve zaman çerçevesi içinde yerine getirilmedikçe, üçüncü şahısların katılımı için masrafları alıcıdan talep etme hakkına sahiptir.

Fiyat:% s

Satıcı tarafından tekliflerde, reklamlarda, yazışmalarda veya başka herhangi bir yerde belirtilen veya alıntılanan fiyatlar, aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, EUR cinsindendir ve her zaman taahhütte bulunmaz.

Fiyatlara paketleme, teslimat, (un)/yükleme ve sigorta dahil değildir. Satıcının, aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, masrafları ayrıca tahsil edilecek olan malları paketlemesi ve/veya teslim etmesi ve/veya sigorta ettirmesi gerekiyorsa.

Fiyatlara KDV ve diğer vergiler, ithalat vergileri ve diğer resmi ücretler dahil değildir.

Ödeme

Ödeme koşulları, aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, banka teminatı, akreditif veya Satıcı tarafından belirtilen banka hesabına ödeme veya havale yoluyla herhangi bir indirim veya mahsup olmaksızın, yüklemeden önce derhal peşinat ve dinlenme 30%'dir. Ödemenin banka yoluyla yapılması durumunda, satıcının hesabına alacak kaydedildiği tarih ödeme tarihi olarak kabul edilir.

Her durumda, Satıcı her kısmi teslimatı faturalandırma ve/veya Alıcıdan avans ödemesi talep etme hakkına sahiptir. Satıcının, Alıcının ödeme yükümlülüklerini (tamamen) yerine getirdiğinden şüphe etmek için yeterli nedeni varsa, Satıcı, kendi takdirine bağlı olarak, sözleşmeyi ifa etmeden veya devam etmeden önce Alıcıdan yeterli ve uygun teminat talep etme hakkına sahiptir. Satıcı, Alıcı söz konusu ön ödemeyi yapana veya söz konusu teminatı sağlayana kadar yükümlülüklerini yerine getirmeyi askıya alma hakkına sahiptir.

Alıcı, yüklemeden önce ödemeyi yapmazsa, herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın kanuna aykırı hareket etmiş olur ve ödemenin yapılması gereken son günden itibaren satıcıya olan borcuna faiz borçludur. Faiz oranı, Avrupa Merkez Bankası'nın ana faiz oranı ile aynı olup, ödenmemiş ve ödenecek fatura tutarı üzerinden yıllık 3% ücret artırılacaktır.

Alıcı, alıcının yükümlülüklerini yerine getirmemesi, geç veya eksik yerine getirmesi nedeniyle satıcının maruz kaldığı, mahkeme dışı masraflar da dahil olmak üzere mahkeme içi ve mahkeme dışı masrafları satıcıya tazmin edecektir. Adli yardımın tahsilatı ve masrafları (Hollanda'da ve Hollanda dışında).

Sözleşmenin ifasından önce veya sözleşmenin ifası sırasında döviz/döviz kurunda bir değişiklik meydana gelirse, Satıcı, Satıcı için dezavantajlı olan herhangi bir döviz kuru hareketini Alıcıdan talep etme hakkına sahiptir.

Alıcı, satıcı tarafından fatura edilen miktar(lar)la tamamen veya kısmen aynı fikirde değilse, alıcı, faturanın satıcı tarafından gönderilmesinden itibaren en geç on dört gün içinde satıcıyı yazılı olarak bilgilendirecektir. Alıcı, fatura/faturalar hakkında yanlış olduğunu düşündüğü hususları yazılı olarak belirtmek zorundadır. Alıcı, faturada iddia edilen yanlışlıklar hakkında Satıcı'ya herhangi bir beyanda bulunmadan (Alıcı makul bir şekilde gücünün yetmediğini veya daha önce yanıt vermesi gerektiğini kanıtlayamadığı takdirde) bu sürenin geçmesine izin verirse, alıcı faturanın/ kendisine gönderilenler doğrudur.

Başlığın tutulması

Satıcı, alıcı sözleşmenin tüm koşullarını tam olarak yerine getirene veya ödeme tam olarak yapılana kadar teslim edilecek tüm malların mülkiyetini elinde tutar.

Malların mülkiyeti alıcıya geçene kadar, bunları üçüncü şahıslara satma, malların mülkiyetini üçüncü şahıslara devretme veya şahıslar üzerinde herhangi bir hak verme hakkına sahip değildir. Alıcı ayrıca, malları bir bütün olacak şekilde yere ve/veya binaya veya başka herhangi bir ayni veya şahsi mülke kalıcı olarak sabitleme hakkına sahip değildir.

Alıcının, teslim edilen malları, mülkiyetin muhafazasına tabi olarak, gerekli özenle ve satıcının tanınabilir malı olarak saklaması gerekir. Alıcı ayrıca malları mülkiyetin muhafaza edildiği süre boyunca her ne sebeple olursa olsun hasar ve kayıplara karşı sigorta ettirmek ve ilk talepte Satıcının bu sigortaların poliçelerine erişmesine izin vermekle yükümlüdür. Alıcının bu koşullarda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, Satıcı mülkiyeti muhafazaya tabi olarak teslim edilen ve halen Alıcının mülkiyetinde bulunan malları derhal ve önceden haber vermeksizin teslim alma hakkına sahiptir. Alıcı, gerekli olduğu takdirde, bu koşullarda belirtildiği üzere malı geri alma hakkını kullanmak üzere Satıcıya gayri kabili rücu olarak yetki verir.

Satıcı, bu koşullarda malı geri alma hakkını kullanırsa, Satıcı'nın zararı tazmin etme hakkına halel gelmeksizin, sözleşme herhangi bir yargısal müdahaleye gerek kalmaksızın tamamen veya kısmen feshedilmiş sayılacaktır. maliyetler.
İş veya meslek faaliyetinde bulunan Alıcı, iş akışı bağlamında mülkiyetin muhafazasına tabi olarak teslim edilen malları üçüncü şahıslara satma ve teslim etme hakkına sahiptir. Bu tür satışlarda alıcı, ödenmesi gereken tutarı derhal ve eksiksiz olarak ödemek zorundadır. Ayrıca, kredili satış durumunda, Alıcı'nın talep üzerine müşterisine, teslim edilen malın sahibi Satıcı'nın olduğunu ve ilgili müşteri ödemenin tamamını yapmadığı sürece bildirmesi gerekir.

Bu gibi durumlarda alıcı, her türlü değişiklik ve/veya talep hakkında satıcıyı her zaman bilgilendirmek zorundadır.

Teslimat

Satıcı ile mutabık kalınan teslimat süreleri gösterge amaçlıdır ve bu nedenle bağlayıcı değildir.

Belirtilen teslimat süresinin aşılması durumunda, alıcı satıcıdan tazminat vb. talep etme hakkına sahip olmadığı gibi, alıcıya sözleşmeyi feshetme veya siparişi iptal etme hakkı da vermez.
Teslimat süresinin aşağıdaki anlarda başladığı kabul edilir:

  • Satıcının sipariş onayını gönderdiği tarihte;
  • Satıcının vadesi gelen tutarı, avans ödemesini veya teminatı aldığı tarihte.
    Bu durumlardaki bir değişiklik veya sözleşmenin ifası için sipariş edilen malların zamanında teslim edilmemesi nedeniyle herhangi bir gecikme meydana gelirse, teslimat süresi uzatılabilir. Eldeki tüm koşullar göz önünde bulundurularak makul bir süre için uzatılacaktır.
    Teslimat süresi, mallar Satıcının işyerinden, deposundan veya diğer depolama yerinden ayrıldığında başlar.
    Teslimat süresindeki gecikmeden kaynaklanan üretim kaybı hiçbir şekilde satıcıdan talep edilemez.

Teslimat yeri

Satışın EXW, FCA, FOB, BRF (Inco şartları) veya herhangi bir eşdeğer veya benzer koşulda yapılmış olmasına bakılmaksızın, teslimat yeri Alıcının evi veya işyeri olarak kabul edilir. Nakliye ile ilgili herhangi bir düzenleme yapılmamışsa ve Alıcı zamanında nakliyeyi ayarlayamazsa, teslimat yeri malların satış anında bulunduğu yer olarak kabul edilir. Mallar, Satıcı'nın işyerinden veya başka bir depolama yerinden sözleşmenin akdedildiği tarihte bulundukları durumda teslim edilecektir. CRF teslimatı, yalnızca satıcı tarafından üzerinde mutabık kalındığında veya yazılı olarak bildirildiğinde geçerli olacaktır.

Alıcının teslim ettiği malı teslim alması gerekmektedir. Bunu (zamanında) yapmazsa, Satıcı, Alıcı'ya teslim edilen malları teslim alması ve/veya malların depolandığı yerden teslim alması veya oradan kaldırması için 1 hafta süre ile izin verecektir. Bu, alıcının kendi risk ve masrafı altında yapılacaktır. Alıcı, teslim edilen malı 1 (bir) hafta içinde teslim almazsa, Satıcı'nın herhangi bir yargı müdahalesine gerek kalmaksızın sözleşmenin tamamlanmasını talep etme veya sözleşmenin feshedildiğini beyan etme hakkı da saklıdır. alıcıdan gelen zararlar. Satıcı, aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, navlun alıcının kendi hesabına ve riski önceden ödenmiş olarak malları gönderir. Mallar Satıcının işyerinden veya deposundan veya üçüncü şahıslardan sonra teslimat durumunda, söz konusu üçüncü şahısların tesislerinden veya deposundan çıkar çıkmaz risk Alıcı'ya aittir. Satıcı, aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, sevkıyat şeklini belirler. Bu gibi durumlarda, Alıcı, tercih edilen alternatif sevkıyat yöntemini (zamanında) önermeli ve ortaya çıkan herhangi bir ek maliyeti ödemelidir.

Malların ambalajlanması gerekiyorsa, Satıcı sağlayacaktır. Satıcı tarafından sağlanan ambalaj (malzeme), teslimat anından itibaren Alıcının hesabına ve riskine aittir.

Alıcı, ambalajın dikkatsizce açılmasından kaynaklanan herhangi bir zararın tazminini talep edemez.

Satıcı, uygun veya gerekli gördüğü takdirde, sözleşme kapsamında teslim edilecek malları Alıcı'ya kısmi olarak teslim etme hakkına sahiptir.

Teslimattan sonra montaj

Teknisyen veya diğer çalışanların hizmetleri Alıcıya veya başka bir tarafa sağlandığında, seyahatleri, çalışma süreleri ve ekstra maliyetleri, aksi önceden açıkça kararlaştırılmadıkça, Satıcı tarafından belirlenen oranlarda tahsil edilecektir.
Alıcının aşağıdakileri hiçbir ekstra ücret ödemeden tamirciye sunması gerekir: gerekli yardım (taşıyıcılar, temizlikçiler, yardımcılar, vb.) ve ayrıca makineyi getirmek ve monte etmek için gerekli kaldırma, nakliye ve diğer araçlar ve temizlik malzemeleri . Alıcının bunu yapmaması, Satıcıya, masrafları Alıcıya ait olmak üzere gerekli yardımı işe alma ve devreye sokma hakkı verecektir.

Temel ve tuğla işleri, temellerin döşenmesi, gaz, elektrik, su veya basınçlı hava için boru ve kabloların döşenmesi ve tahrik tertibatının montajı gibi olası tüm inşaat işlerinin riski ve hesabı alıcıya aittir. Satıcı bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
Hazırlık çalışmasının geç tamamlanması veya Satıcının sorumlu tutulamayacağı herhangi bir nedenle teknisyenin işine planlandığı gibi başlayamamasından veya işini askıya almasından kaynaklanan ek masraflar tamamen Alıcıya aittir. .

Montaj normal çalışma saatleri içinde gerçekleştirilemezse, bunun sonucunda ortaya çıkan ekstra masraflar da Alıcı'ya aittir.

Elektronik ekipman ve/veya kurulum ile ilgili olarak Satıcı, teslimat hüküm ve koşullarında belirtilenler dışında hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Önceden aksi kararlaştırılmadıkça, özel güvenlik önlemleri ve diğer hükümler, alıcının kendi hesabına ve sorumluluğunda uygulanmalı ve bunlara uyulmalıdır.
Satıcı, uygun olmayan bir temel üzerinde teslim edilen malların kurulum/montajından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarardan veya doğrudan veya dolaylı olarak acemi veya bilinçsiz kullanımdan kaynaklanan herhangi bir zarardan dolayı hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Satıcı, kasıtlı, bilinçli dikkatsizlik veya ağır ihmal söz konusu olmadığı sürece, montaj işinin gerçekleştirilme şeklinden kaynaklanan dolaylı veya dolaylı zararlardan veya herhangi bir kar kaybından hiçbir koşulda sorumlu değildir. Satıcı ayrıca ekipmanın nasıl çalıştırıldığından ve herhangi bir hatalı malzeme kullanılmışsa sorumlu değildir.

Alıcı ayrıca, bu bağlamda üçüncü şahıslar tarafından başlatılan eylemlere karşı Satıcı ve personelini tazmin etmekle yükümlüdür.

Onarımlar

Satıcı, onarım, revizyon, bakım, servis ve/veya makine ve ekipmanla ilgili tavsiye siparişlerini aşağıdaki koşullarda yönetir.

Satıcı, işi gerçekleştirmek için gereken süreyi ve fiyatı tahmin eder. Bu tahmin, yazılı olarak açıkça belirtilmediği sürece, bağlayıcı değildir ve tamamen taahhütsüzdür.

Satıcı, siparişin ilgili olduğu makine veya ekipman dışındaki veya Satıcının kendisi tarafından teslim edilmeyen bir makine veya ekipmanı içeren dolaylı hasarlardan, binalara ve bunların içeriğine gelen hasarlardan sorumlu değildir. Satıcının makine veya teçhizatın kendisinde yapılan işle ilgili kasıtlı ihmali veya ağır ihmali durumunda, satıcı siparişin üretimi/tamamlanması için ödenmesi gereken miktardan fazla sorumlu değildir. Satıcı talep ederse, alıcı, siparişin üretimi sırasında yapılan hataları satıcıya tamir etme fırsatı vermelidir. Alıcının böyle bir fırsatı sağlamaması durumunda Satıcı artık sorumlu değildir. Bir garanti ancak yazılı olarak belirtilmesi halinde verilir.

Satıcının işyerinde bir makine veya ekipman üzerinde çalışmalar yapılıyorsa, alıcının hesabına, makine/ler veya ekipmanın olağan risklere, Alıcının işyerine ve işyerinden nakliye sırasındaki risklere ve süreye karşı sigortalı olmasını sağlamalıdır. Satıcının atölyesinde geçirdi. Satıcının sorumluluğu kendisine yapılan sigorta ödemesi miktarı ile sınırlıdır. Yazılı olarak, açıkça ve bu kadar çok deyimle sabit bir fiyat üzerinde anlaşmaya varılmışsa, sigorta primi buna dahildir.

Siparişin tamamlanması için ödenmesi gereken tutarın fatura tarihinden itibaren 8 gün içinde ödenmemesi durumunda kalan tutara fatura tarihinden itibaren faiz işletilir. Faiz oranı bu koşullarda belirtilen şekilde belirlenir.
Satıcı, tamamlanan siparişlerle ilgili şikayetlerin bu koşullarda belirtilen süre içinde alınmaması durumunda kabul etmek zorunda değildir.

şikayetler

Alıcının, diğer şeylerin yanı sıra, teslim alındığında malların miktarını ve kalitesini doğrulaması ve herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol etmesi gerekir.
Alıcı, görünür kusurlarla ilgili şikayetleri, iddia edilen kusurların tam bir açıklamasıyla birlikte teslimattan hemen sonra ve herhangi bir gecikme olmaksızın Satıcı'nın dikkatine sunacaktır. Görünmez kusurlarla ilgili şikayetler, herhangi bir gecikme olmaksızın ve kusurun bulunmasından veya makul bir şekilde bulunmasından sonra en geç 8 (sekiz) gün içinde iddia edilen kusurların tam bir açıklamasıyla birlikte yazılı olarak bildirilmelidir. Haksız muamele veya malın yetersiz bakımı, alacak hakkının kaybedilmesine yol açar. Teslim edilen malların bir kısmı kusurluysa, bu, alıcıya tüm partiyi reddetme hakkı vermez. Kusurlar için şikayetler, teslimattan sonra herhangi bir gecikme olmaksızın derhal yapılmalıdır.

Satıcı, şikayetin güvenilir olduğunu düşünürse, alıcı, kusurlu veya eksik malları değiştirmesi, tamamlaması veya onarması için Satıcıya yeterli süre tanımalıdır.

gönderilerin iadesi

Alıcının teslim edilen malları ancak ve ancak satıcının kesin ve önceden yazılı olarak onay vermesi halinde satıcıya iade etmesine izin verilir.
Teslim edilen malları iade etmek için herhangi bir masraf Alıcının kendi hesabına ve riski altındadır.
Teslim edilen malları iade etmek, alıcıya Satıcı ile olan sözleşmeyi feshetme ve/veya ödemeyi kısmen veya tamamen askıya alma hakkı vermez.

Satıcı ve/veya üçüncü şahıslar tarafından alıcıya teslim edilen mallardan kaynaklanan veya alıcının sebep olduğu her türlü ayni ve/veya şahsi mülkiyet, müteakip kayıp veya herhangi bir dolaylı kayıptan satıcı hiçbir şekilde sorumlu değildir. .
Mallar satıcının tesislerinde veya deposundaysa, bu süre zarfında satıcı, herhangi bir kasıt, bilinçli dikkatsizlik veya ağır ihmal kanıtı olmadıkça, hiçbir koşulda hasar, hırsızlık, imha, kayıp veya diğer herhangi bir zarardan sorumlu değildir. satıcı kısmı. Yukarıda belirtilen sorumluluk ihmali, sözleşmeyi yürütmek için kullandığı ortakları ve ayrıca satın alınan malların ve/veya parçaların teslimatı için kullanılan taraflar için, bu ortaklar tarafından kasıtlı olarak ağır bir ihmal olmadıkça, inandırıcıdır.

mücbir sebep

İşbu Sözleşme kapsamındaki Taraflardan herhangi birinin ifasındaki herhangi bir gecikme veya başarısızlık, bir Mücbir Sebebin meydana gelmesinden kaynaklandığı takdirde ve bu kapsamda mazur görülecektir. İşbu Sözleşmenin amaçları doğrultusunda, Mücbir Sebep, doğal afetler, yangınlar, sel, patlamalar, isyanlar, savaşlar, kasırgalar dahil olmak üzere, Mücbir Sebep talep eden Tarafın kontrolü altında veya makul olarak öngörülemeyen bir sebep veya olay anlamına gelecektir. , sabotaj terörizmi, vandalizm. Satıcının veya tedarikçilerininkiler dışında, Satıcının siparişi sürdürmesini veya tamamlamasını engelleyen kaza, hükümetin kısıtlanması, hükümet eylemleri, emirler, işçi grevleri ve bundan etkilenen Tarafın makul öngörü ve kontrolünün ötesindeki diğer benzeri olaylar , söz konusu Tarafın bu tür fiillerin, olayların veya olayların etkisini önlemek, önlemek, geciktirmek veya hafifletmek için makul çabalarına rağmen ve hangi olaylar veya bunların etkileri, bir Tarafın bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesine atfedilemez.

Sözleşmenin ihlali

Sözleşmenin ihlali, bağlayıcı bir anlaşmanın veya takas için pazarlık edilen bir sözleşmenin taraflardan biri veya birkaçı tarafından yerine getirilmemesi veya diğer tarafın performansına müdahale edilmesi nedeniyle yerine getirilmediği yasal bir dava nedenidir. Taraf, sözleşmeden doğan taahhüdünü yerine getirmiyorsa veya karşı tarafa sözleşmede belirtildiği şekilde görevini yerine getirmeyeceğini bildirmişse veya eylem ve davranışlarıyla sözleşmeyi yerine getiremeyecek gibi görünüyorsa, denir. sözleşmeyi ihlal etmek. Sözleşmenin ihlali, yasal bir mazereti olmaksızın, sözleşmenin tamamını veya bir kısmını oluşturan herhangi bir taahhüdün yerine getirilmemesidir. Bu, endüstrinin standartlarını veya gerekliliklerini karşılayan bir şekilde performans göstermemeyi ve ayrıca iflas, ödemelerin askıya alınması, tamamen veya kısmen kapanma, tasfiye, devir veya Alıcı'nın işinin ipotek edilmesini içerir. Satıcı, herhangi bir temerrüt bildirimi veya adli müdahale gerekmeksizin, bu sözleşmelerin her birinin ifasını 6 (altı) ayı geçmeyecek şekilde askıya alma veya Satıcı'nın ödeme yükümlülüğü olmaksızın tamamen veya kısmen feshetme hakkına sahiptir. Satıcı'ya tanınan diğer haklara halel getirmeksizin ve herhangi bir garantiye uymamak veya herhangi bir zararı tazmin etmek.

Alıcı, bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini askıya alma ve/veya sözleşmeyi feshetme hakkına, ancak Satıcı'nın yazılı olarak bu yönde talimat vermesi durumunda yükümlülüklerini ciddi şekilde ihlal etmesi halinde son verebilir.

Satıcı, yükümlülüklerinin yerine getirilmesini askıya alırsa, askıya alma süresinin sona ermesiyle birlikte sözleşmenin ifasını veya tamamen veya kısmen feshedilmesini seçme hakkına sahiptir - ve buna mecburdur.

Askıya alma veya fesih durumunda, mutabık kalınan fiyat, askıya alma sonucunda satıcı tarafından yapılan masraflar düşüldükten sonra derhal muaccel olacak ve ödenecektir ve Satıcı,

Sözleşmenin ifası için kendisi tarafından tahsis edilen ve/veya sipariş edilen mallar için, bu mallar için makul olarak tahsil edilebilecek değerde ödeme talep etme hakkı.

Alıcı, sözleşmenin sona ermesinden sonra Satıcı'dan aldığı malları iade ederse, bu tür malların iadesi, satıcı teslimatı alana kadar her zaman alıcının hesabına ve riskine ait olacaktır.

Garanti

Bu madde, yalnızca Satış/satın alma Sözleşmesi ile bağlantılı olarak açıkça doğrulanması durumunda geçerlidir.
Satıcı, aksi kararlaştırılmadıkça, makinelerin yaşı ve üretim saatleri sonucunda beklenebilecek normal aşınma ve yıpranmayı dikkate alarak makinenin iyi durumda olacağını garanti eder.

Yukarıdaki maddeye tabi olarak, garanti, Satıcı'nın kusurlu makine parçalarını ücretsiz olarak değiştirmesini veya onarmasını zorunlu kılar; Orijinal üreticinin bunu yapmasına izin verdiği sürece.

Garanti, satılabilir ilk üretim tarihinde yürürlüğe girer ve 1 ay süreyle yürürlükte kalır.

Aşağıdaki durumlarda garanti geçerli değildir:
Alıcı, özellikle ödeme ile ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirmemiştir ve/veya Alıcı, kusur bulunduktan sonra herhangi bir gecikme olmaksızın derhal satıcıyı bilgilendirmemiştir. İlgili tüm gerçekler yazılı olarak belirtilmelidir. Alıcı, satıcının iddia edilen kusuru araştırmasını ve garanti kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlayamazsa ve/veya makine, Satıcı tarafından özel olarak yetkilendirilmemiş herhangi bir tarafça monte edilmiş veya kurulmuş, yeri değiştirilmiş, onarılmış ve/veya değiştirilmişse. yaparsa, herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Satıcı, uygun olmayan bir temel üzerinde teslim edilen malların kurulum/montajından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarardan veya doğrudan veya dolaylı olarak acemi veya bilinçsiz kullanımdan kaynaklanan herhangi bir zarardan dolayı hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Satıcı, montaj işinin gerçekleştirilme şeklinden kaynaklanan dolaylı veya dolaylı zararlardan veya herhangi bir kar kaybından hiçbir şekilde sorumlu değildir. Satıcı, normal aşınma ve yıpranma, makinenin yanlış kullanımı, aşırı yükleme, uygun olmayan ekipman kullanımı, kimyasal ve/veya elektriksel etkilerden kaynaklanan kusurlardan sorumlu değildir.

Satıcının ağır ihmal veya kasıttan kaynaklananlar dışında başka hiçbir garantisi ve/veya yükümlülüğü yoktur.

Satın alınan ürünlerin onarım için geçici olarak kullanılamaması, satıcıyı hiçbir koşulda herhangi bir zararı ödemek zorunda bırakmaz veya alıcı için mevcut ödeme yükümlülüklerini askıya almaz.
Satıcı, değiştirilen makine parçalarının mülkiyetini elinde tutar. Mülkiyet Alıcıya geçerse, parçaları değiştirildikten sonra derhal satıcıya sunmakla yükümlüdür.
(*)Satıcı tarafından değiştirilen parçalar için garanti hükümleri geçerlidir.
Satıcı, sipariş verildikten sonra makul bir süre içinde parçaları değiştirme veya tamir etme yükümlülüğünü yerine getirmezse, satıcı tarafından onarılan/onarılan parçalar için alıcı tarafından makul olarak elde edilen masraflardan daha fazla sorumlu değildir. üçüncü taraf ve yalnızca bu onarımların maliyeti orijinal satın alma fiyatının yarısından fazla değilse.
Değiştirme durumunda, satıcı hiçbir koşulda orijinal satın alma fiyatından daha fazlasını borçlu değildir veya alıcı malları orijinal haliyle satıcıya iade etmek zorunda değildir. Satıcı tarafından veya onun adına yukarıda belirtilen açık izni ile onarım veya değişiklik yapılmışsa geçerlidir (*).

anlaşmazlıklar

Bu sözleşme Hollanda yasalarına tabidir ve sözleşmenin tamamlanması sonucunda taraflar arasında ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlığı dinleme ve karara bağlama konusunda münhasıran yetkilidir.
Bu sözleşmeden kaynaklanan ve iki tarafça çözülemeyen herhangi bir anlaşmazlık veya iddia, Amsterdam Şehir Mahkemesindeki tahkim mahkemesinde usul kurallarına uygun olarak çözülecektir.

Gutenberg'den MASTERBAG | ZEKA İNOVASYONA ÖNCÜ OLUR

ZEKA İNOVASYONA ÖNCÜ OLUR

Master Bag, kağıt torba makine ekipmanı alanında, bu alandaki yeniliklere öncülük etmeye devam etmelerini sağlayan derin bilgi birikimine sahiptir; tüm modeller, her müşterinin benzersiz gereksinimlerine mükemmel bir çözüm sunmak için kağıt torbaların benzersiz ihtiyaçlarına mükemmel şekilde uyar.

HERKES İÇİN AĞAÇLAR | Gutenberg

HERKES İÇİN AĞAÇLAR
 

Gutenberg'in çevreye duyarlı misyonu, “Herkes İçin Ağaçlar” girişiminde ortak olma hedefini sürdürmektir. Girişim, toplam 43 hektarlık yeni ormanı sürdürmeyi planlıyor. Bu projenin parçası olmaktan gurur duyacağız, çünkü bu, Limburg eyaletinden '1 Milyon Ağaç Eylem Planı'nın bir parçası.

Arı Kovanı - sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmek ve çevre dostu çözümler sunmak

BİYOLOJİK OLARAK ÇÖZÜNEBİLİR ÇANTALAR VE YEMEK KUTULARI

Beehive, işletmelerin ve bireylerin çevresel etkilerini azaltmalarına yardımcı olmak için sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmeye ve çevre dostu çözümler sunmaya kararlıdır. Çeşitli biyolojik olarak parçalanabilen çantalar ve yiyecek kutuları sunuyoruz.

tr_TRTR