Algemene verkoopvoorwaarden Gutenberg grafische machines BV Nederland

definities

'Koper betekent de persoon die met de verkoper een overeenkomst aangaat voor de verkoop van goederen en/of de levering van diensten door de verkoper.

'Verkoper' betekent: Gutenberg grafische machines BV

Onder 'schrijven' wordt onder meer verstaan, e-mail, brief en vergelijkbare communicatiemiddelen

'Contract' betekent een juridisch bindende overeenkomst tussen de koper en de verkoper die tot stand komt in overeenstemming met deze voorwaarden.

Onder prestatie wordt verstaan de levering van de goederen of de voltooiing van de diensten en/of werkzaamheden conform de overeenkomst.

'Goederen' betekent de goederen die onder het contract moeten worden verkocht. 'Diensten/werk' betekent de op grond van het contract te leveren diensten.

Toepasbaarheid:

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met Verkoper, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Aanbiedingen zijn geldig gedurende 8 (acht) dagen na dagtekening, tenzij anders overeengekomen.

Door verkoper verstrekte brochures, afbeeldingen, tekeningen, maat- of gewichtsspecificaties etc. binden of binden verkoper op geen enkele wijze. Zij zijn namelijk slechts bedoeld om een algemene indruk te geven van het aangebodene, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Conclusie

Een verkoop/koopovereenkomst is alleen bindend indien deze schriftelijk is aangegaan. Een overeenkomst wordt schriftelijk als volledig beschouwd zodra zowel Verkoper als Koper deze ondertekenen, dan wel zodra Koper een bevestiging van zijn bestelling van Verkoper ontvangt. De koop-/verkoopovereenkomst of de orderbevestiging wordt geacht volledig juist en volledig te zijn, tenzij Koper hiertegen schriftelijk bezwaar maakt binnen 24 uur na verzending door verkoper.

Verkoper is niet gebonden aan eventuele latere mondelinge en/of schriftelijke aanvullingen/wijzigingen op de oorspronkelijke overeenkomst.

Als de koper nog niet bekend is bij de verkoper, is de koper onderworpen aan het verkrijgen van informatie over het vermogen en de toereikendheid van de solvabiliteit van de koper.

Verkoper is gerechtigd, indien hij dit nodig en/of wenselijk acht, voor de juiste en tijdige uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. Verkoper dient hierover vooraf overleg te plegen met Koper, tenzij onmiddellijke actie noodzakelijk is. Verkoper is gerechtigd de kosten voor de inschakeling van derden bij de koper in rekening te brengen, tenzij de noodzaak van de inschakeling aan Verkoper kan worden verweten, of de overeenkomst zonder een dergelijke tussenkomst correct en binnen de gestelde termijn had kunnen worden uitgevoerd.

Prijzen

Prijzen vermeld of vermeld in aanbiedingen, advertenties, correspondentie of waar dan ook door verkoper zijn in EUR en steeds vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Prijzen zijn exclusief verpakking, levering, (uit)/laden en verzekering. Indien Verkoper genoodzaakt is tot verpakking en/of levering en/of verzekering waarvan de goederen afzonderlijk in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere belastingen, invoerrechten en andere officiële heffingen.

Betaling

Betalingsvoorwaarden zijn 30% onmiddellijke aanbetaling en rust voor het laden, zonder enige korting of verrekening door middel van bankgarantie, kredietbrief of betaling of overschrijving op de door de verkoper opgegeven bankrekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank geldt de datum van creditering van de rekening van de verkoper als betalingsdag.

In alle gevallen is Verkoper gerechtigd elke deellevering te factureren en/of vooruitbetaling van Koper te verlangen. Indien Verkoper voldoende grond heeft om te twijfelen aan de (volledige) nakoming van zijn betalingsverplichtingen door Koper, is Verkoper gerechtigd, te zijner keuze, alvorens de overeenkomst uit te voeren of voort te zetten, voldoende passende zekerheid van Koper te verlangen. Verkoper heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten totdat Koper het voorschot heeft betaald of zekerheid heeft gesteld.

Indien de koper niet vóór het laden betaalt, is hij in strijd met de wet zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist en is hij rente verschuldigd over het aan de verkoper verschuldigde bedrag vanaf de laatste dag waarop de betaling had moeten plaatsvinden. Het rentepercentage is hetzelfde als het primaire tarief van de Europese Centrale Bank, vermeerderd met 3%-kosten op het openstaande en te betalen bedrag per jaar.

De koper is verplicht aan verkoper de kosten, zowel in als buiten rechte, te vergoeden die verkoper heeft gemaakt ter zake van de niet, niet tijdige of onvolledige nakoming door koper van zijn verplichtingen, daaronder begrepen de eventuele buitengerechtelijke kosten van incasso en kosten van rechtsbijstand (zowel binnen Nederland als buiten Nederland).

Indien zich voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst een wijziging in de valuta/wisselkoers voordoet, is Verkoper gerechtigd een voor Verkoper nadelige koerswijziging in rekening te brengen bij Koper.

Indien koper het geheel of gedeeltelijk niet eens is met de door verkoper gefactureerde bedrag(en), dient koper dit uiterlijk binnen veertien dagen na verzending van de factuur door verkoper schriftelijk aan verkoper te melden. De koper dient schriftelijk te vermelden wat volgens de koper onjuist is aan de factuur(en). Indien Koper deze termijn laat verstrijken zonder enige mededeling aan Verkoper te doen (tenzij Koper aantoont dat hij redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen of moeten reageren) van de beweerde onjuistheden in de factuur, wordt koper geacht te hebben aanvaard dat de factuur/ s die naar hem zijn verzonden correct zijn.

Eigendomsvoorbehoud

Verkoper behoudt de eigendom van alle (te) leveren goederen totdat koper volledig aan alle voorwaarden van de overeenkomst heeft voldaan of totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Zolang de eigendom van de goederen niet op de koper is overgegaan, is hij niet gerechtigd deze aan derden te verkopen, de goederen aan derden in eigendom over te dragen of enig recht daarop te verlenen. De koper is evenmin gerechtigd de goederen blijvend aan de grond en/of het gebouw of aan enige andere onroerende of persoonlijke eigendommen te bevestigen op een zodanige wijze dat de goederen tot een geheel worden.

Koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren. Tevens is Koper verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud te verzekeren tegen beschadiging en verlies door welke oorzaak dan ook, en Verkoper op eerste verzoek inzage te geven in de polissen van deze verzekeringen. Indien Koper de in deze voorwaarden genoemde verplichtingen niet nakomt, is Verkoper gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken die zich nog in het bezit van Koper bevinden onverwijld en zonder voorafgaande ingebrekestelling af te nemen. Voor zover nodig machtigt Koper Verkoper onherroepelijk om gebruik te maken van het terugnamerecht zoals vermeld in deze voorwaarden.

Indien verkoper gebruik maakt van zijn recht tot terugname van de zaken als bedoeld in deze voorwaarden, wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, geheel of gedeeltelijk onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van schade en kosten.
De Koper die handelt in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep is gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in het kader van de uitoefening van zijn bedrijf te verkopen en aan derden te leveren. Bij dergelijke verkopen dient de koper het verschuldigde bedrag onmiddellijk en volledig te betalen. Voorts is de koper bij verkoop op krediet verplicht desgevraagd zijn klant op de hoogte te stellen van het feit dat verkoper eigenaar is van de geleverde goederen en zolang de desbetreffende klant niet volledig heeft betaald.

In dergelijke gevallen dient de koper de verkoper te allen tijde op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen en/of claims.

Levering

Met Verkoper overeengekomen levertijden zijn indicatief en derhalve niet bindend.

Bij overschrijding van de opgegeven leveringstermijn is de koper niet gerechtigd de verkoper tot schadevergoeding ed te vorderen, noch geeft hij de koper het recht de overeenkomst te ontbinden of de bestelling te annuleren.
De levertijd wordt geacht in te gaan op de volgende momenten:

  • Op de datum waarop de verkoper de orderbevestiging heeft verzonden;
  • Op de datum waarop de verkoper het verschuldigde bedrag, vooruitbetaling of zekerheid heeft ontvangen.
    Indien vertraging ontstaat als gevolg van wijziging van deze omstandigheden of doordat voor de uitvoering van de overeenkomst bestelde zaken niet tijdig worden geleverd, kan de levertijd worden verlengd. Het wordt met een redelijke termijn verlengd, rekening houdend met alle omstandigheden.
    Het tijdstip van levering gaat in op het moment dat de goederen het bedrijfspand, magazijn of andere opslagplaats van Verkoper verlaten.
    Productieverlies veroorzaakt door de vertraging in de leveringstermijn kan op geen enkele manier aan de verkoper worden verhaald.

Plaats van aflevering

Ongeacht of de verkoop EXW, FCA, FOB, BRF (Inco-voorwaarden) of op enige andere gelijkwaardige of vergelijkbare voorwaarde is gedaan, wordt de plaats van levering geacht de woning of het bedrijfspand van de Koper te zijn. Indien met betrekking tot het transport geen regeling is getroffen en indien Koper niet tijdig voor transport zorgt, wordt als plaats van levering de plaats van levering aangemerkt waar de goederen zich op het moment van verkoop bevinden. De zaken worden geleverd in de staat waarin deze zich ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bevonden vanaf het bedrijfspand of andere opslagplaats van Verkoper. CRF-levering is alleen van toepassing indien schriftelijk overeengekomen of vermeld door de verkoper.

Koper is verplicht de geleverde zaken af te nemen. Indien hij dit niet (tijdig) doet, stelt Verkoper Koper voor een periode van 1 week in de gelegenheid de geleverde zaken af te nemen en/of op te halen of te verwijderen van de plaats waar de zaken zijn opgeslagen. Dit geschiedt voor eigen rekening en risico van de koper. Indien Koper de geleverde zaken niet binnen de termijn van 1 (één) week in ontvangst neemt, is Verkoper gerechtigd hetzij volledige uitvoering van de overeenkomst te vorderen, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren, een en ander onverminderd het recht van Verkoper tevens volledige vordering te vorderen. schade van de koper. Verkoper verzendt goederen met vooruitbetaalde vracht voor eigen rekening en risico van koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het risico is voor koper zodra de goederen het bedrijfs- of magazijn van verkoper of, in geval van levering door derden, het pand of magazijn van deze derden verlaten. Verkoper bepaalt de wijze van verzending, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. In dergelijke gevallen moet de koper (tijdig) een alternatieve verzendmethode voorstellen die de voorkeur heeft en de daaruit voortvloeiende extra kosten betalen.

Indien verpakking van de goederen vereist is, zal Verkoper hiervoor zorgen. Het door Verkoper verstrekte emballage(materiaal) is vanaf het moment van levering voor rekening en risico van Koper.

Koper kan geen aanspraak maken op vergoeding van schade veroorzaakt door het onzorgvuldig openen van de verpakking.

Indien Verkoper dit wenselijk of noodzakelijk acht, is hij gerechtigd tot deelleveringen aan Koper van de op grond van de overeenkomst te leveren zaken.

Montage na levering

Wanneer de diensten van monteur of andere medewerkers aan Koper of een ander ter beschikking worden gesteld, worden hun reis-, werktijd en extra kosten in rekening gebracht tegen de door Verkoper vastgestelde tarieven, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Koper is verplicht om zonder meerprijs aan de monteur ter beschikking te stellen: noodzakelijke hulp (dragers, schoonmakers, helpers etc.) alsmede het benodigde hijs-, transport- en andere gereedschap en schoonmaakmateriaal voor het binnenbrengen en monteren van de machine . Als de koper dit niet doet, geeft de verkoper het recht om op kosten van de koper de nodige assistentie in te huren en in te schakelen.

Alle mogelijke bouwwerkzaamheden, zoals grond- en metselwerk, het leggen van funderingen, het leggen van leidingen en kabels voor gas, elektra, water of perslucht en het aanbrengen van drijfwerk zijn voor rekening en risico van de koper. Verkoper aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
Eventuele extra kosten die ertoe leiden dat de monteur zijn werkzaamheden niet kan starten zoals gepland of zijn werkzaamheden moet opschorten, door niet tijdige voltooiing van de voorbereidende werkzaamheden of door welke oorzaak dan ook waarvoor Verkoper niet aansprakelijk kan worden gesteld, komen geheel voor rekening van Koper .

Indien de montage niet tijdens de normale werkuren kan plaatsvinden, zijn de daardoor ontstane extra kosten eveneens voor rekening van de koper.

Verkoper aanvaardt met betrekking tot de elektronische apparatuur en/of installatie geen andere aansprakelijkheid dan die welke is vastgelegd in de leveringsvoorwaarden.

Bijzondere veiligheidsmaatregelen en overige voorzieningen dienen voor eigen rekening en verantwoordelijkheid van de koper te worden getroffen en nageleefd, tenzij vooraf anders is overeengekomen.
Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiend uit de installatie/montage van goederen die op een ongeschikte ondergrond zijn geleverd, noch voor enige schade, direct of indirect, ontstaan door onoordeelkundig of onoordeelkundig gebruik. Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor gevolg- of indirecte schade of voor enige gederfde winst door de wijze van uitvoering van de montagewerkzaamheden, tenzij er sprake is van opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld van Verkoper. De verkoper is evenmin aansprakelijk voor de bediening van de apparatuur en voor het gebruik van ondeugdelijk materiaal.

Tevens is Koper gehouden Verkoper en zijn personeel schadeloos te stellen voor eventueel door derden ter zake ondernomen acties.

Reparaties

Verkoper administreert opdrachten voor reparaties, revisies, onderhoud, service en/of advies aan machines en materieel, onder de volgende voorwaarden.

De verkoper schat de tijd en de prijs die nodig zijn om de klus uit te voeren. Deze schatting is niet bindend en geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk vermeld.

Verkoper is niet aansprakelijk voor gevolgschade, schade aan gebouwen en hun inboedel, anders dan de machine of het materieel waarop de bestelling betrekking heeft, of waarbij sprake is van een niet door Verkoper zelf geleverde machine of materieel. In geval van bewuste roekeloosheid of grove schuld van de verkoper voor werkzaamheden aan de machine of het materieel zelf, is de verkoper niet meer aansprakelijk dan het voor de totstandkoming/voltooiing van de bestelling verschuldigde bedrag. Indien verkoper dit verlangt, dient koper verkoper in de gelegenheid te stellen eventuele fouten tijdens de productie van de bestelling te herstellen. Verkoper is niet langer aansprakelijk indien de koper een dergelijke mogelijkheid niet biedt. Een garantie wordt alleen afgegeven indien dit schriftelijk is vermeld.

Indien op de werkplaats van verkoper werkzaamheden worden verricht aan een machine of werktuig dient hij ervoor te zorgen dat de machine(s) of werktuigen voor rekening van koper zijn verzekerd tegen de gebruikelijke risico's, risico's tijdens het transport van en naar het bedrijfsterrein van koper en de periode doorgebracht in de werkplaats van de verkoper. De aansprakelijkheid van Verkoper is beperkt tot het bedrag van de aan hem gedane verzekeringsuitkering. Indien schriftelijk en met zoveel woorden een vaste prijs is overeengekomen, is de verzekeringspremie daarin begrepen.

Indien betaling van het voor de uitvoering van de bestelling verschuldigde bedrag niet binnen 8 dagen na factuurdatum heeft plaatsgevonden, is over het openstaande bedrag vanaf de factuurdatum rente verschuldigd. Het rentepercentage wordt vastgesteld op de in deze voorwaarden genoemde wijze.
Verkoper is niet verplicht klachten over uitgevoerde bestellingen in behandeling te nemen indien deze niet binnen de in deze voorwaarden genoemde termijn zijn ontvangen.

Klachten

Koper is onder meer verplicht om bij ontvangst de hoeveelheid en kwaliteit van de goederen te controleren en op eventuele schade te controleren.
Klachten ter zake van zichtbare gebreken dient Koper onverwijld en onverwijld na levering onder volledige omschrijving van de gestelde gebreken schriftelijk ter kennis van Verkoper te brengen. Reclames ter zake van onzichtbare gebreken dienen zo spoedig mogelijk na constatering en uiterlijk binnen 8 (acht) dagen nadat het gebrek is geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen worden geconstateerd, schriftelijk te worden gemeld onder volledige omschrijving van de gestelde gebreken. Onoordeelkundige behandeling of onvoldoende verzorging van de goederen leidt tot verlies van aanspraak. Indien onderdelen van het geleverde defect zijn, geeft dit de koper niet het recht om de gehele partij af te keuren. Klachten wegens gebreken moeten onmiddellijk en zonder vertraging na levering worden ingediend.

Indien Verkoper de klacht gegrond acht, dient koper Verkoper voldoende tijd te geven om defecte of ontbrekende goederen te vervangen, aan te vullen of te herstellen.

Retourzendingen

Het is koper slechts toegestaan geleverde zaken aan verkoper te retourneren indien en nadat verkoper hiermee definitief en vooraf schriftelijk heeft ingestemd.
Eventuele kosten voor het terugzenden van geleverde goederen zijn voor eigen rekening en risico van de Koper.
Retournering van geleverde goederen geeft koper niet het recht de overeenkomst met verkoper te ontbinden en/of betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten.

De verkoper is in geen geval aansprakelijk voor enige onroerende en/of persoonlijke eigendommen, gevolgschade of enige indirecte schade van welke aard dan ook van de koper, die is ontstaan uit of veroorzaakt door de goederen die door de verkoper en/of derden aan de koper zijn geleverd .
Indien de goederen zich gedurende die periode bij verkoper of magazijn bevinden, is verkoper in geen geval aansprakelijk voor beschadiging, diefstal, vernieling, verlies of welke andere schade dan ook, behoudens indien er aanwijzingen zijn van opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld aan verkopers deel. Bovengenoemd verzuim van aansprakelijkheid is ook aannemelijk voor zijn medewerkers, die door hem bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld, alsmede die partijen die zijn ingeschakeld voor levering van gekochte zaken en/of onderdelen, tenzij er sprake is van opzet bij die medewerkers.

Overmacht

Elke vertraging of tekortkoming in de uitvoering door een van de partijen hieronder zal worden verontschuldigd indien en voor zover veroorzaakt door het optreden van overmacht. Voor de toepassing van deze overeenkomst betekent overmacht een oorzaak of gebeurtenis die redelijkerwijs niet te voorzien is of anderszins wordt veroorzaakt door of onder de controle staat van de partij die overmacht claimt, met inbegrip van overmacht, branden, overstromingen, explosies, rellen, oorlogen, orkaan , sabotage terrorisme, vandalisme. ongeval, beperking van de overheid, overheidshandelingen, bevelen, werkstakingen, anders dan die van de Verkoper of zijn leveranciers, die de Verkoper verhinderen de bestelling voort te zetten of af te ronden, en andere soortgelijke gebeurtenissen die buiten de redelijke verwachting en controle van de daardoor getroffen Partij vallen , ondanks de redelijke inspanningen van die Partij om het effect van dergelijke handelingen, gebeurtenissen of gebeurtenissen te voorkomen, te vermijden, uit te stellen of te beperken, en welke gebeurtenissen of de gevolgen daarvan niet te wijten zijn aan het niet-nakomen door een Partij van haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst.

Contractbreuk

Contractbreuk is een juridische grond voor actie waarbij een bindende overeenkomst of overeengekomen ruil niet wordt nagekomen door een of meer van de partijen bij het contract door niet-nakoming of inmenging in de prestaties van de andere partij. Als de partij zijn contractuele belofte niet nakomt, of de andere partij informatie heeft gegeven dat hij zijn plicht zoals vermeld in het contract niet zal vervullen of als hij door zijn handelen en gedrag niet in staat lijkt te zijn om het contract uit te voeren, wordt hij gezegd om het contract te schenden. Een contractbreuk is het niet, zonder wettelijk excuus, om een belofte die het geheel of een deel van het contract vormt, na te komen. Hieronder valt onder meer het niet voldoen aan de eisen van de branche of de eisen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, gehele of gedeeltelijke stillegging, liquidatie, overdracht of bezwaring van het bedrijf van Koper. Verkoper heeft het recht, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, hetzij de uitvoering van elk van deze overeenkomsten voor ten hoogste 6 (zes) maanden op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Verkoper gehouden is tot betaling enige schadevergoeding of om enige garantie na te komen en onverminderd de overige aan Verkoper toekomende rechten.

Slechts dan is Koper gerechtigd de voor hem uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden indien Verkoper, na daartoe schriftelijk te zijn bevolen, ernstig tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen.

Indien verkoper de nakoming van zijn verplichtingen opschort, is hij gerechtigd – en verplicht na afloop van de opschortingsperiode – te kiezen voor nakoming dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

In geval van opschorting of ontbinding is de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de door verkoper gemaakte kosten als gevolg van de opschorting, en heeft Verkoper

het recht betaling te vorderen van de door hem ter uitvoering van de overeenkomst gereserveerde en/of bestelde goederen, tegen de waarde die daarvoor redelijkerwijs in rekening mag worden gebracht.

Indien koper de van verkoper ontvangen goederen na beëindiging van de overeenkomst retourneert, is deze terugzending te allen tijde voor eigen rekening en risico van koper, totdat verkoper de levering heeft ontvangen.

Garantie

Dit artikel is alleen van toepassing indien en wanneer het uitdrukkelijk is gevalideerd in verband met de verkoop-/aankoopovereenkomst.
Verkoper garandeert dat de machine in goede staat verkeert, rekening houdend met de normale slijtage die mag worden verwacht als gevolg van machineleeftijd en productie-uren, tenzij anders is overeengekomen.

Met inachtneming van het voorgaande lid verplicht de garantie Verkoper tot kosteloze vervanging of reparatie van defecte machineonderdelen; voor zover de oorspronkelijke fabrikant hem daartoe in staat stelt.

De garantie gaat in op de datum van de eerste verkoopbare productie en geldt voor een periode van 1 maand.

De garantie geldt niet indien en wanneer:
Koper niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, in het bijzonder die betreffende betaling, en/of Koper heeft verzuimd de verkoper onverwijld en onverwijld op de hoogte te stellen na constatering van het gebrek. Alle relevante feiten moeten schriftelijk worden vastgelegd. Indien de koper de verkoper niet in staat stelt het beweerde gebrek te onderzoeken en zijn garantieverplichtingen na te komen, en/of de machine is of is geïnstalleerd, verplaatst, gerepareerd en/of gewijzigd door een partij die niet specifiek door de verkoper is gemachtigd om doen, komen niet voor enige aanspraak in aanmerking. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiend uit de installatie/montage van goederen die op een ongeschikte ondergrond zijn geleverd, noch voor enige schade, direct of indirect, ontstaan door onoordeelkundig of onoordeelkundig gebruik. Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor gevolg- of indirecte schade of voor gederfde winst als gevolg van de wijze waarop de montagewerkzaamheden worden uitgevoerd. De verkoper is evenmin aansprakelijk voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, verkeerd gebruik van de machine, overbelasting, gebruik van ongeschikte apparatuur, chemische en/of elektrische invloeden.

Verkoper heeft geen verdere garantie en/of aansprakelijkheden dan die welke voortvloeien uit grove nalatigheid of opzet.

Het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de gekochte producten voor reparatie verplicht de verkoper in geen geval tot het betalen van enige schadevergoeding noch schort het bestaande betalingsverplichtingen voor de koper op.
Verkoper blijft eigenaar van vervangen machineonderdelen. Indien de eigendom op koper overgaat, is hij verplicht de onderdelen onmiddellijk na vervanging aan verkoper ter beschikking te stellen.
(*) Garantiebepalingen zijn van toepassing op door Verkoper vervangen onderdelen.
Indien verkoper zijn verplichting tot vervanging of reparatie van onderdelen niet binnen een redelijke termijn na daartoe te zijn opgedragen nakomt, is hij maximaal aansprakelijk voor de door koper redelijkerwijs gemaakte kosten voor die onderdelen die door de verkoper zijn/werden gerepareerd. derde partij en alleen als die reparaties niet meer kosten dan de helft van de oorspronkelijke aankoopprijs.
In geval van vervanging is verkoper in geen geval meer verschuldigd dan de oorspronkelijke aankoopprijs of dient de koper de goederen in originele staat aan verkoper terug te bezorgen. Indien reparaties of wijzigingen zijn aangebracht door of namens de verkoper met diens uitdrukkelijke toestemming hiervoor geldt (*).

geschillen

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen die naar aanleiding van de totstandkoming van de overeenkomst mochten ontstaan.
Elk geschil of claim die voortvloeit uit deze overeenkomst en die niet door beide partijen kan worden opgelost, zal worden beslecht volgens het reglement van orde bij het scheidsgerecht van de rechtbank Amsterdam.

MASTERBAG van Gutenberg | INTELLIGENTIE LEIDT INNOVATIE

INTELLIGENTIE LEIDT INNOVATIE

Master Bag heeft diepgaande kennis opgebouwd op het gebied van machines voor papieren zakken, waardoor ze de innovatie op dit gebied kunnen blijven leiden. Alle modellen passen perfect bij de unieke behoeften van papieren zakken, om de perfecte oplossing te bieden voor de unieke eisen van elke klant.

BOMEN VOOR IEDEREEN | Gutenberg

BOMEN VOOR IEDEREEN
 

De milieubewuste missie van Gutenberg is gericht op een blijvend doel om een partner te zijn in het "Trees for All"-initiatief. Het initiatief is van plan om in totaal 43 hectare nieuwe bossen in stand te houden. We zijn er trots op deel uit te maken van dit project, aangezien dit onderdeel is van het '1 miljoen bomen actieplan' van de provincie Limburg.

Bijenkorf - bevordering van duurzame praktijken en het bieden van milieuvriendelijke oplossingen

BIOLOGISCH AFBREEKBARE ZAKKEN EN VOEDSELDOZEN

Beehive richt zich op het bevorderen van duurzame praktijken en het bieden van milieuvriendelijke oplossingen om bedrijven en individuen te helpen hun impact op het milieu te verminderen. Wij bieden een assortiment biologisch afbreekbare zakken en voedseldozen.

nl_NLNL